BÁNOVCE

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK -

Tanečnej školy TANCUJÚCE TIGRÍKY®   Bánovce nad Bebravou


Každý zákazník je povinný sa oboznámiť s prevádzkovým poriadkom.

Zakúpením kurzu  zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s prevádzkovým poriadkom

a zaväzuje sa ho dodržiavať a plne rešpektovať.


Dĺžka a cena kurzu:


1 kurz trvá 8 lekcií. Po skončení jedného kurzu plynule pokračuje skupina ďalším kurzom, najviac do veku detí 5 rokov. Je pravdepodobné, že zloženie skupiny i čas tancovania sa môže za ten čas zmeniť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny v
čase konania kurzu a právo zmeny lektora kurzu.


Cena kurzu sa hradí v hotovosti alebo prevodom na bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, IBAN: SK94 0900 0000 0052 0827 4310.
Podklady k úhrade obdrží rodič e-mailom po prihlásení sa do kurzu. Kurz je potrebné uhradiť pred prvou lekciou.
 
Cenník platný od 1.9.2023:

 • Základná cena 1 kurzu (t.j. 8 lekcií)                            56 eur
 • Zľava zo základnej ceny kurzu pre 2. súrodenca         20 %
 • Cena jednorázového vstupu (platba v hotovosti)         8 eur
 • Tanečný album                                                           12 eur


Prihlásenie a odhlásenie z kurzu:

 

Prihlásenie na kurz je možné cez online rezervačný systém http://www.tancujucetigriky.sk/prihlaska-do-kurzu/banovce-n-b/ vyplnením prihlášky a zaplatením poplatku prevodom na bankový účet. Rezervácia termínu lekcie v online rozvrhu je možná iba po registrácii.
Odhlásenie z kurzu je možné osobne alebo telefonicky, a to buď po uplynutí kurzu, alebo predčasne počas kurzu.
V prípade rezervácie kurzu rátame s každým prihláseným dieťatkom, veľmi pekne prosíme všetkých, ktorí sa rozhodnú nenavštevovať náš kurz, o zrušenie rezervácie a tým uvoľnenie miesta niekomu ďalšiemu.

 

Storno podmienky:

 

Pri predčasnom ukončení účasti na kurze prevádzkovateľ vráti kurzovné vo výške
zvyšných lekcií pričom nevráti kurzovné za odhlásené alebo neodhlásené lekcie,
ktoré sa už uskutočnili a odráta storno poplatok. Vrátenie peňazí je realizované
výlučne prevodom na ten istý účet, z ktorého bol kurz uhradený. Na uskutočnenie
vrátenia peňazí si prevádzkovateľ vyhradzuje obdobie 7 dní.
 
Storno poplatok:

 • 7 a viac dní pred začatím kurzu -  0,- eur
 • 1-7 dní pred začatím kurzu - 5,- eur
 • počas kurzu - 10,- eur.


Ospravedlnenie účasti na kurze a čerpanie náhradnej lekcie:


Počas kurzu si môže rodič ospravedlniť a nahradiť max. 2 lekcie. Vtedy je potrebné sa z lekcie odhlásiť v rezervačnom systéme a to najneskôr 8 hodín pred začatím lekcie. Na Vaše voľné miesto sa môže potom prihlásiť na náhradu iný záujemca.
Ospravedlnené lekcie si môžete nahradiť, najneskôr počas 2 nasledujúcich mesiacov. Termín na vyčerpanie náhrady si tiež určíte v rezervačnom systéme.
Lekciu si nahrádzate v inej skupine s inými deťmi a možno aj s inou lektorkou. Systém automaticky ponúkne voľné miesta len v
adekvátnych skupinách (s prihliadnutím na vek dieťaťa).
V prípade, že sa chcete odhlásiť z lekcie v čase, keď ešte nemáte kurz uhradený, vtedy Vám nevzniká nárok na náhradnú lekciu.
Neospravedlnené lekcie sa považujú sa vyčerpané a nie je možné si ich nahradiť a ani dať vyplatiť v peňažnej hodnote.

 

Doprovod a vstup do budovy Farského domu kultúry:


Vstup do tanečnej školy Tancujúce tigríky®  v priestoroch Farského domu kultúry Bánovce nad Bebravou majú len účastníci kurzu, prípadne doprovod účastníkov kurzu (rodinní príslušníci, priatelia) so súhlasom lektorky. Tí nesmú rušiť priebeh kurzu. Prípadní noví záujemcovia sa môžu informovať u lektorky. Iné osoby bez súhlasu lektorky nemajú vstup do tanečnej sály dovolený.

 

Hlavný vchod do Farského domu kultúry v Bánovciach nad Bebravou je otvorený min. 15 min pred začatím lekcie a max. 5 min po začatí tanečnej lekcie. Následne sa hlavný vchod do budovy uzamyká. Spoločnosť MeritAmm o.z., so sídlom Malá Hradná 43, 956 54 Veľké Držkovce, IČO 55 678 670 prevádzkujúca tanečnú školu Tancujúce tigríky ® v Bánovciach nad Bebravou následne nenesie zodpovednosť za nemožnosť dostať sa do tanečnej sály v budove Farského domu kultúry v Bánovciach nad Bebravou.   

 

 

Priebeh lekcie:

 •  Odporúčame príchod na lekciu aspoň 5 minút pred začiatkom, aby ste sa stihli prezliecť.
 •  Obuv zvoľte takú, aby sa Vám i deťom nešmýkalo pri behu.
 •  Za odložené veci neručíme.
 •  V priestoroch Farského domu kultúry Bánovce nad Bebravou je WC, rodičia, prosím zabezpečte, aby ho deti pred tancovaním použili a nemuseli potom počas lekcie odbiehať.
 • Jedlo a pitie: Počas lekcie nedávajte deťom jesť. Určite to prosím dodržujte. 45 minút bez jedenia deti ľahko zvládnu. Počas lekcie býva vždy vyhlásená prestávka na pitie. V teplejšom období i viackrát. V tomto vyhradenom čase sa treba osviežiť a nápoje odložiť z dohľadu detí. V opačnom prípade to narúša pozornosť Vášho i ostatných detí.

 

Zodpovednosť za zdravotný stav a prípadný úraz:


Zodpovednosť za dieťa nesie pred kurzom, počas neho aj po kurze rodič. V kurzoch, kde nie je potrebná účasť rodiča, preberá zodpovednosť za dieťa spoločnosť MeritAmm o.z. a lektorka a to len v čase trvania lekcie.
 

Kurzu sa môžu zúčastniť iba zdravé deti a dospelí. Pokiaľ dieťa či dospelý preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je lektorka oprávnená zrušiť klientovi lekciu, bez nároku na náhradu.
Účastníkov kurzu veľmi pekne žiadame, aby dbali na čistotu a poriadok v priestoroch tanečnej školy, aby svojim správaním nerušili priebeh kurzu a rešpektovali pokyny lektorky.

 

 

Zodpovednosť za škodu:


Zodpovednosť za škodu spôsobenú vo Farskom dome kultúry v Bánovciach nad Bebravou a v tanečnej sále nesie rodič dieťaťa. Rodič je zároveň povinný túto škodu bezodkladne ohlásiť lektorke. Spoločnosť MeritAmm o.z., so sídlom Malá Hradná 43, 956 54 Veľké Držkovce, IČO 55 678 670 prevádzkujúca tanečnú školu Tancujúce tigríky ® v Bánovciach nad Bebravou je oprávnená nárokovať si na alikvotnú čiastku poškodenej veci (týkajúce sa najmä materiálneho vybavenia tanečnej sály, ako aj pomôcok a rekvizít využívaných k jednotlivým tancom).

 

 

Ochrana osobných údajov:


Týmto dáva rodič súhlas spoločnosti MeritAmm o.z., so sídlom Malá Hradná 43, 956 54 Veľké Držkovce, IČO 55 678 670 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia EU 2016/679, o ochrane osobných údajov spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko rodiča
 • meno a priezvisko dieťaťa
 • dátum narodenia dieťaťa
 • e-mail klienta
 • telefóne číslo klienta.

Uvedené osobné údaje spracované len v rozsahu udeleného súhlasu a spracovanie osobných údajov na účel:

 • vedenie online databázy klientov,
 • zasielanie newsletterov informujúcich o novinkách v oblasti ponúkaných aktivít a pripravovaných akciách na poskytnutú e-mailovú adresu v maximálnej frekvencii 2x mesačne, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť,
 •  zasielanie informácií o zmenách lekcií a organizácií kurzu, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť,
 •  prihlásenie a účasť na podujatiach organizovaných spoločnosťou MeritAmm o.z., s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť.

Tento súhlas je udelený na dobu trvania platnosti zakúpených balíčkov lekcií a na tri roky po ich vypršaní za účelom vysporiadania práv a povinností, s tým, že môžem kedykoľvek písomne na adrese správcu požiadať o ukončenie spracovania uvedených údajov, okrem údajov, ktoré správca musí spracovávať zo zákonných dôvodov po nevyhnutne potrebný čas, prípadne za účelom plnenia povinností správcu alebo príjemcu osobných údajov.
 
S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem svoj výslovný súhlas. Súhlas môžem vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti:

 •  e-mail: banovce@tancujucetigriky.sk,
 •  adresa: MeritAmm o.z., Malá Hradná 43, 956 54 Veľké Držkovce.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané výlučne správcom. Osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať aj títo externí spracovávatelia:

 •  lektori, poskytovateľ franšízy Tancujúce tigríky,
 •  poskytovateľ rezervačného softvéru,
 •  prípadne ďalší poskytovatelia a subjekty spolupracujúce so Správcom.

 

Beriem na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov mám právo:

 •  súhlas kedykoľvek odvolať,
 •  požadovať po správcovi informáciu, aké moje osobné údaje spracováva,
 •  vzniesť námietku proti spracovávaniu,
 •  vyžiadať si u správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať si u správcu výmaz osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov obrátiť sa na správcu alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Všetky žiadosti, sťažnosti a podnety môžete zasielať na e-mail: banovce@tancujucetigriky.sk, alebo volať na mobil: 0915 150 206.
 
Údaje nebudú prenášané do krajín tretieho sveta.
 
V prípade poskytnutia len čiastočného súhlasu so spracovávaním osobných údajov, tj. pokiaľ nebude poskytnutý súhlas so všetkými účelmi spracovania osobných údajov, môže byť služba plnená len v rozsahu, ktorý umožňujú poskytnuté údaje.Copyright 2012 - 2024 © tancujucetigriky.sk