BÁNOVCE

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK -

Tanečnej školy

TANCUJÚCE TIGRÍKY® 

Bánovce nad Bebravou


Každý zákazník je povinný sa oboznámiť s prevádzkovým poriadkom.

Zakúpením kurzu  zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s prevádzkovým poriadkom

a zaväzuje sa ho dodržiavať a plne rešpektovať.

 

Dĺžka a cena kurzu:


1 kurz trvá 8 lekcií. Po skončení jedného kurzu plynule pokračuje skupina ďalším kurzom, najviac do veku detí 5 rokov. Je pravdepodobné, že zloženie skupiny i čas tancovania sa môže za ten čas zmeniť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny v
čase konania kurzu a právo zmeny lektora kurzu.


Cena kurzu sa hradí prevodom na bankový účet, vedený v Slovenskej sporiteľni, IBAN: SK94 0900 0000 0052 0827 4310.
Podklady k úhrade obdrží rodič e-mailom po prihlásení sa do kurzu. Kurz je potrebné uhradiť pred prvou lekciou.
 
Cenník platný od 1.9.2023:

 • Základná cena 1 kurzu (t.j. 8 lekcií)                            56 eur
 • Zľava zo základnej ceny kurzu pre 2. súrodenca         20 %
 • Cena jednorázového vstupu (platba v hotovosti)         8 eur
 • Tanečný album                                                             12 eur

 

 

Prihlásenie a odhlásenie z kurzu:

Prihlásenie na kurz je možné cez online rezervačný systém http://www.tancujucetigriky.sk/prihlaska-do-kurzu/banovce-n-b/ vyplnením prihlášky a zaplatením poplatku prevodom na bankový účet. Rezervácia termínu lekcie v online rozvrhu je možná iba po registrácii.
Odhlásenie z kurzu je možné osobne alebo telefonicky, a to buď po uplynutí kurzu, alebo predčasne počas kurzu.
V prípade rezervácie kurzu rátame s každým prihláseným dieťatkom, veľmi pekne prosíme všetkých, ktorí sa rozhodnú nenavštevovať náš kurz, o zrušenie rezervácie a tým uvoľnenie miesta niekomu ďalšiemu.

Storno podmienky:

Pri predčasnom ukončení účasti na kurze prevádzkovateľ vráti kurzovné vo výške
zvyšných lekcií pričom nevráti kurzovné za odhlásené alebo neodhlásené lekcie,
ktoré sa už uskutočnili a odráta storno poplatok. Vrátenie peňazí je realizované
výlučne prevodom na ten istý účet, z ktorého bol kurz uhradený. Na uskutočnenie
vrátenia peňazí si prevádzkovateľ vyhradzuje obdobie 7 dní.
 
Storno poplatok:

 • 7 a viac dní pred začatím kurzu -  0,- eur
 • 1-7 dní pred začatím kurzu - 5,- eur
 • počas kurzu - 10,- eur.

Ospravedlnenie účasti na kurze a čerpanie náhradnej lekcie:

Počas kurzu si môže rodič ospravedlniť a nahradiť max. 2 lekcie. Vtedy je potrebné sa z lekcie odhlásiť v rezervačnom systéme a to najneskôr 8 hodín pred začatím lekcie. Na Vaše voľné miesto sa môže potom prihlásiť na náhradu iný záujemca.
Ospravedlnené lekcie si môžete nahradiť, najneskôr počas 2 nasledujúcich mesiacov. Termín na vyčerpanie náhrady si tiež určíte v rezervačnom systéme.
Lekciu si nahrádzate v inej skupine s inými deťmi a možno aj s inou lektorkou. Systém automaticky ponúkne voľné miesta len v
adekvátnych skupinách (s prihliadnutím na vek dieťaťa).
V prípade, že sa chcete odhlásiť z lekcie v čase, keď ešte nemáte kurz uhradený, vtedy Vám nevzniká nárok na náhradnú lekciu.
Neospravedlnené lekcie sa považujú sa vyčerpané a nie je možné si ich nahradiť a ani dať vyplatiť v peňažnej hodnote.
 

 

Doprovod:


Vstup do tanečnej školy Tancujúce tigríky®  v priestoroch MsKS Bánovce nad Bebravou majú len účastníci kurzu, prípadne doprovod účastníkov kurzu (rodinní príslušníci, priatelia) so súhlasom lektorky. Tí nesmú rušiť priebeh kurzu. Prípadní noví záujemcovia sa môžu informovať u lektorky. Iné osoby bez súhlasu lektorky nemajú vstup do tanečnej sály dovolený.
 

 

Priebeh lekcie:

 •  Odporúčame príchod na lekciu aspoň 5 minút pred začiatkom, aby ste sa stihli prezliecť.
 •  Obuv zvoľte takú, aby sa Vám i deťom nešmýkalo pri behu.
 •  Za odložené veci neručíme.
 •  V priestoroch MsKS Bánovce nad Bebravou je WC, rodičia, prosím zabezpečte, aby ho deti pred tancovaním použili a nemuseli potom počaslekcie odbiehať.
 • Jedlo a pitie: Počas lekcie nedávajte deťom jesť. Určite to prosím dodržujte. 45 minút bez jedenia deti ľahko zvládnu. Počas lekcie býva vždy vyhlásená prestávka na pitie. V teplejšom období i viackrát. V tomto vyhradenom čase sa treba osviežiť a nápoje odložiť z dohľadu detí. V opačnom prípade to narúša pozornosť Vášho i ostatných detí.

 

Zodpovednosť za zdravotný stav a prípadný úraz:

Zodpovednosť za dieťa nesie pred kurzom, počas neho aj po kurze rodič. V kurzoch, kde nie je potrebná účasť rodiča, preberá zodpovednosť za dieťa tanečná škola a lektorka a to len v čase trvania lekcie.
 

Kurzu sa môžu zúčastniť iba zdravé deti a dospelí. Pokiaľ dieťa či dospelý preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je lektorka oprávnená zrušiť klientovi lekciu, bez nároku na náhradu.
Účastníkov kurzu veľmi pekne žiadame, aby dbali na čistotu a poriadok v priestoroch tanečnej školy, aby svojim správaním nerušili priebeh kurzu a rešpektovali pokyny lektorky.

 

 

Ochrana osobných údajov:

Týmto dáva rodič súhlas spoločnosti MeritAmm o.z.., so sídlom Malá Hradná 43, 956 54 Veľké Držkovce, IČO 55 678 670 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia EU 2016/679, o ochrane osobných údajov spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko rodiča
 • meno a priezvisko dieťaťa
 • dátum narodenia dieťaťa
 • e-mail klienta
 • telefóne číslo klienta

Uvedené osobné údaje spracované len v rozsahu udeleného súhlasu a spracovanie osobných údajov na účel:

 • vedenie online databázy klientov,
 • zasielanie newsletterov informujúcich o novinkách v oblasti ponúkaných aktivít a pripravovaných akciách na poskytnutú e-mailovú adresu v maximálnej frekvencii 2x mesačne, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť,
 •  zasielanie informácií o zmenách lekcií a organizácií kurzu, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť,
 •  prihlásenie a účasť na podujatiach organizovaných spoločnosťou MeritAmm o.z., s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť.

Tento súhlas je udelený na dobu trvania platnosti zakúpených balíčkov lekcií a na tri roky po ich vypršaní za účelom vysporiadania práv a povinností, s tým, že môžem kedykoľvek písomne na adrese správcu požiadať o ukončenie spracovania uvedených údajov, okrem údajov, ktoré správca musí spracovávať zo zákonných dôvodov po nevyhnutne potrebný čas, prípadne za účelom plnenia povinností správcu alebo príjemcu osobných údajov.
 
S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem svoj výslovný súhlas. Súhlas môžem vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti:

 •  e-mail: banovce@tancujucetigriky.sk,
 •  adresa: MeritAmm o.z., Malá Hradná 43, 956 54 Veľké Držkovce

Spracovanie osobných údajov je vykonávané výlučne správcom. Osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať aj títo externí spracovávatelia:

 •  lektori, poskytovateľ franšízy Tancujúce tigríky,
 •  poskytovateľ rezervačného softvéru
 •  prípadne ďalší poskytovatelia a subjekty spolupracujúce so Správcom.

Beriem na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov mám právo:

 •  súhlas kedykoľvek odvolať,
 •  požadovať po správcovi informáciu, aké moje osobné údaje spracováva,
 •  vzniesť námietku proti spracovávaniu,
 •  vyžiadať si u správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať si u správcu výmaz osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov obrátiť sa na správcu alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Všetky žiadosti, sťažnosti a podnety môžete zasielať na e-mail: banovce@tancujucetigriky.sk, alebo volať na mobil: 0915 150 206.
 
Údaje nebudú prenášané do krajín tretieho sveta.
 
V prípade poskytnutia len čiastočného súhlasu so spracovávaním osobných údajov, tj. pokiaľ nebude poskytnutý súhlas so všetkými účelmi spracovania osobných údajov, môže byť služba plnená len v rozsahu, ktorý umožňujú poskytnuté údaje.

Copyright 2012 - 2023 © tancujucetigriky.sk