TRENČÍN

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK -

Tanečnej školy TANCUJÚCE TIGRÍKY®  Trenčín


Každý zákazník je povinný sa oboznámiť s prevádzkovým poriadkom.

Zakúpením kurzu  zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s prevádzkovým poriadkom

a zaväzuje sa ho dodržiavať a plne rešpektovať.

 

Dĺžka a cena kurzu:

1 kurz trvá 8 lekcií. Po skončení jedného kurzu plynule pokračuje skupina ďalším kurzom, najviac do veku detí 6 rokov. Je pravdepodobné, že zloženie skupiny i čas tancovania sa môže za ten čas zmeniť. Prevádzkovateľ - Klub detí a mládeže TIGRÍKY o.z. si vyhradzuje právo zmeny v čase konania kurzu a právo zmeny lektora kurzu.


Cena kurzu sa hradí prevodom na bankový účet vedenom vo VUB Banka a.s., IBAN: SK83 0200 0000 0033 2775 1651.

Podklady k úhrade obdrží rodič e-mailom po prihlásení sa do kurzu. Kurz je potrebné uhradiť pred prvou lekciou, prípadne v hotovosti na 1.lekcii.

 

Cenník platný od 1.9.2023:

 • Základná cena 1 kurzu (t.j. 8 lekcií)                            56 eur
 • Zľava zo základnej ceny kurzu pre 2. súrodenca         20 %
 • Cena jednorázového vstupu (platba v hotovosti)         8 eur
 • Tanečný album                                                             12 eur

  

Prihlásenie a odhlásenie z kurzu:

Prihlásenie na kurz je možné cez online rezervačný systém http://www.tancujucetigriky.sk/prihlaska-do-kurzu/trencin/ vyplnením prihlášky a zaplatením poplatku prevodom na bankový účet. Rezervácia termínu lekcie v online rozvrhu je možná iba po registrácii.

 

V prípade rezervácie kurzu rátame s každým prihláseným dieťatkom, veľmi pekne prosíme všetkých, ktorí sa rozhodnú nenavštevovať náš kurz, o zrušenie rezervácie a tým uvoľnenie miesta niekomu ďalšiemu.


Odhlásenie z kurzu - Storno podmienky:

Pri predčasnom ukončení účasti na kurze prevádzkovateľ vráti kurzovné vo výške zvyšných lekcií pričom nevráti kurzovné za odhlásené alebo neodhlásené lekcie, ktoré sa už uskutočnili a odráta storno poplatok. Vrátenie peňazí je realizované výlučne prevodom na bankový účet. Na uskutočnenie vrátenia peňazí si prevádzkovateľ vyhradzuje obdobie 7 dní.

 

Storno poplatok:

 • Pri odhlasení z kurzu v rezervačnom systéme do stanoveného termínu pred začiatkom kurzu  -  0,- eur
 • Pri nedodržaní stanoveného termínu v rezervačnom systéme a počas kurzu - 8,- eur

 

Ospravedlnenie účasti na lekcií a čerpanie náhradnej lekcie:

Počas kurzu si môže rodič ospravedlniť a nahradiť max. 2 lekcie. Vtedy je potrebné sa z lekcie odhlásiť v rezervačnom systéme a to najneskôr 8 hodín pred začatím lekcie. Na Vaše voľné miesto sa môže potom prihlásiť na náhradu iný záujemca.

Ospravedlnené lekcie si môžete nahradiť, najneskôr počas 2 nasledujúcich mesiacov. Termín na vyčerpanie náhrady si tiež určíte v rezervačnom systéme. Lekciu si nahrádzate v inej skupine s inými deťmi a možno aj s inou lektorkou – keďže tancujeme viaceré. Systém automaticky ponúkne voľné miesta len v adekvátnych skupinách (s prihliadnutím na vek dieťaťa).

V prípade, že sa chcete odhlásiť z lekcie v čase, keď ešte nemáte kurz uhradený, vtedy Vám nevzniká nárok na náhradnú lekciu.

Neospravedlnené lekcie sa považujú sa vyčerpané a nie je možné si ich nahradiť a ani dať vyplatiť v peňažnej hodnote.

 

Doprovod:

Vstup do tanečnej školy Tancujúce tigríky® majú len účastníci kurzu (dieťa + 1 rodič). Ďalší doprovod účastníkov kurzu (rodinní príslušníci, priatelia) alebo noví záujemcovia môžu zostať na lekcii len so súhlasom lektorky. Tí však nesmú rušiť priebeh lekcie. Iné osoby bez súhlasu lektorky nemajú vstup do tanečnej sály dovolený.


Skupiny:

 • šprintéri a skokani 1, skokani 2 - tancujeme s aktívnou účasťou rodiča na tanečnom parkete,
 • skokani 3, vrtuľky1 - tancujeme v prítomnosti rodiča v sále,
 • vrtuľky 2, tiger power, tiger crew a absolventky - tancujeme bez prítomnosti rodiča v sále.

 

Priebeh lekcie:

 • Odporúčame príchod na lekciu aspoň 5 minút pred začiatkom, aby ste sa stihli prezliecť.
 • Obuv zvoľte takú, aby sa Vám i deťom nešmýkalo pri behu.
 • Za odložené veci neručíme.
 • V priestoroch tanečnej školy je WC i nočníky. Rodičia, ktorí nezostávajú počas lekcie v tanečnej sále, prosím zabezpečte, aby deti pred tancovaním použili WC a nemuseli potom počas lekcie odbiehať.
 • Jedlo a pitie: Počas lekcie nedávajte deťom jesť. Určite to prosím dodržujte. 45 minút bez jedenia deti ľahko zvládnu. Počas lekcie býva vždy vyhlásená prestávka na pitie. V teplejšom období i viackrát. V tomto vyhradenom čase sa treba osviežiť a pri menších deťoch, nápoje odložiť z dohľadu detí. V opačnom prípade to narúša pozornosť Vášho i ostatných detí. Staršie deti si vykladajú fľašky i knižky z tašky pred lekciou a ukladajú si ich na vyhradené spoločné miesto.

 

Zodpovednosť za zdravotný stav a prípadný úraz:

Zodpovednosť za dieťa nesie pred kurzom, počas neho aj po kurze rodič. V kurzoch, kde nie je potrebná účasť rodiča, preberá zodpovednosť za dieťa Klub detí a mládeže TIGRÍKY o.z. a lektorka a to len v čase trvania lekcie.

 

Kurzu sa môžu zúčastniť iba zdravé deti a dospelí. Pokiaľ dieťa či dospelý preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je lektorka oprávnená zrušiť dieťatku lekciu, bez nároku na náhradu.

Účastníkov kurzu veľmi pekne žiadame, aby dbali na čistotu a poriadok v priestoroch tanečnej školy, aby svojim správaním nerušili priebeh kurzu a rešpektovali pokyny lektorky. 


 

Zodpovednosť za škodu:

 

Zodpovednosť za škodu spôsobenú v tanečnej sále nesie rodič dieťaťa. Rodič je zároveň povinný túto škodu bezodkladne ohlásiť lektorke. Spoločnosť Klub detí a mládeže TIGRÍKY, o.z., so sídlom Švermova 1630/32, 911 01 Trenčín, IČO: 42372526 je oprávnená nárokovať si na alikvotnú čiastku poškodenej veci (týkajúce sa najmä materiálneho vybavenia tanečnej sály, ako aj pomôcok a rekvizít využívaných k jednotlivým tancom).


Žiadame rodičov aby rešpektovali značenie súkromných parkovacích miest PO Kober a PO Queens,  neobsadzovali dané miesta a parkovali na verejných parkovacích miestach v blízkom okolí tanečnej školy. Taktiež v čase lekcie môžu rodičia parkovať na 2 vyhradených parkovacích miestach pred tanečnou školou. Klub detí a mládeže TIGRÍKY, o.z. nezodpovedá za finančné škody a pokuty vyplývajúce z nedodržania predpisov cestnej premávky.

 

 

Ochrana osobných údajov:

Týmto dáva rodič súhlas spoločnosti Klub detí a mládeže TIGRÍKY, o.z., so sídlom Švermova 1630/32, 911 01 Trenčín, IČO: 42372526, (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia EU 2016/679, o ochrane osobných údajov spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko rodiča

 • meno a priezvisko dieťaťa

 • dátum narodenia dieťaťa

 • e-mail klienta

 • telefónne číslo klienta

Uvedené osobné údaje spracované len v rozsahu udeleného súhlasu a spracovanie osobných údajov na účel:

 • vedenie online databázy klientov

 • zasielanie newsletterov informujúcich o novinkách v oblasti ponúkaných aktivít a pripravovaných akciách na poskytnutú e-mailovú adresu v maximálnej frekvencii 2x mesačne, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť

 • zasielanie informácií o zmenách lekcií a organizácií kurzu, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť,

 • prihlásenie a účasť na podujatiach organizovaných spoločnosťou Klub detí a mládeže TIGRÍKY, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť.

Tento súhlas je udelený na dobu trvania platnosti zakúpených balíčkov lekcií a na tri roky po ich vypršaní za účelom vysporiadania práv a povinností, s tým, že môžem kedykoľvek písomne na adrese správcu požiadať o ukončenie spracovania uvedených údajov, okrem údajov, ktoré správca musí spracovávať zo zákonných dôvodov po nevyhnutne potrebný čas, prípadne za účelom plnenia povinností správcu alebo príjemcu osobných údajov.

 

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem svoj výslovný súhlas. Súhlas môžem vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti:

 • e-mail: trencin@tancujucetigriky.sk,

 • adresa: Klub detí a mládeže TIGRÍKY, o.z., Švermova 1630/32, 911 01 Trenčín.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané výlučne správcom. Osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať aj títo externí spracovávatelia:

 • lektori

 • poskytovateľ rezervačného softvéru

 • prípadne ďalší poskytovatelia a subjekty spolupracujúce so Správcom.

Beriem na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov mám právo:

 • súhlas kedykoľvek odvolať,

 • požadovať po správcovi informáciu, aké moje osobné údaje spracováva,

 • vzniesť námietku proti spracovávaniu,

 • vyžiadať si u správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

 • požadovať si u správcu výmaz osobných údajov,

 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov obrátiť sa na správcu alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Všetky žiadosti, sťažnosti a podnety môžete zasielať na email: trencin@tancujucetigriky.sk, alebo volať na mobil: 0903 783 724.

 

Údaje nebudú prenášané do krajín tretieho sveta.

 

V prípade poskytnutia len čiastočného súhlasu so spracovaním osobných údajov, tj. pokiaľ nebude poskytnutý súhlas so všetkými účelmi spracovania osobných údajov, môže byť služba plnená len v rozsahu, ktorý umožňujú poskytnuté údaje.

 

Copyright 2012 - 2024 © tancujucetigriky.sk