NMNV, Myjava, Stará Turá, Brezová p.B. a Haluzice

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK -

Tanečnej školy TANCUJÚCE TIGRÍKY®  

Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Stará Turá, Brezová pod Bradlom a Haluzice

 

Každý zákazník je povinný sa oboznámiť s prevádzkovým poriadkom.

 Zakúpením kurzu  zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať a plne rešpektovať.

 

 Dĺžka a cena kurzu:

1 kurz trvá 8 lekcií. Po skončení jedného kurzu plynule pokračuje skupina ďalším kurzom, najviac do veku detí 5 rokov. Je pravdepodobné, že zloženie skupiny i čas tancovania sa môže za ten čas zmeniť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny v čase konania kurzu a právo zmeny lektora kurzu.


Kurz je potrebné uhradiť pred prvou lekciou v hotovosti alebo prevodom na bankový účet vedenom v Raiffeisen bank a.s.,

IBAN: SK72 1100 0000 0080 1721 6533.

Podklady k úhrade obdrží rodič e-mailom po prihlásení sa do kurzu.

 

Cenník v sezóne 2023/2024:

 • Základná cena 1 kurzu (t.j. 8 lekcií)                      50 eur
 • Zľava zo základnej ceny kurzu pre 2. súrodenca   20 %
 • Cena jednorázového vstupu (hosťovanie)             7 eur

 

Prihlásenie a odhlásenie z kurzu:

Prihlásenie na kurz je možné cez online rezervačný systém http://www.tancujucetigriky.sk/prihlaska-do-kurzu/nmnv-myjava-stara-tura-brezova-p-b-a-haluzice/ vyplnením prihlášky a zaplatením poplatku v hotovosti alebo prevodom na bankový účet. Rezervácia termínu lekcie v online rozvrhu je možná iba po registrácii.

 

Odhlásenie z kurzu je možné osobne alebo e-mailom, a to buď po uplynutí kurzu, alebo predčasne počas kurzu.

 

V prípade rezervácie kurzu rátame s každým prihláseným dieťatkom, veľmi pekne prosíme všetkých, ktorí sa rozhodnú nenavštevovať náš kurz, o zrušenie rezervácie a tým uvoľnenie miesta niekomu ďalšiemu.

 

Storno podmienky:

Pri predčasnom ukončení účasti na kurze prevádzkovateľ vráti kurzovné vo výške zvyšných lekcií pričom nevráti kurzovné za odhlásené alebo neodhlásené lekcie, ktoré sa už uskutočnili a odráta storno poplatok. Vrátenie peňazí je realizované výlučne prevodom na ten istý účet, z ktorého bol kurz uhradený. Na uskutočnenie vrátenia peňazí si prevádzkovateľ vyhradzuje obdobie 7 dní.

 

Storno poplatok:

 • 7 a viac dní pred začatím kurzu -  0,- eur
 • 1-7 dní pred začatím kurzu - 5,- eur
 • počas kurzu - 10,- eur

 

 Ospravedlnenie účasti na kurze a čerpanie náhradnej lekcie:

Počas kurzu si môže rodič ospravedlniť a nahradiť max. 2 lekcie. Vtedy je potrebné sa z lekcie odhlásiť v rezervačnom systéme a to najneskôr 8 hodín pred začatím lekcie. Na Vaše voľné miesto sa môže potom prihlásiť na náhradu iný záujemca.

 

Ospravedlnené lekcie si môžete nahradiť, najneskôr počas 2 nasledujúcich mesiacov. Termín na vyčerpanie náhrady si tiež určíte v rezervačnom systéme. Lekciu si nahrádzate v inej skupine s inými deťmi a možno aj s inou lektorkou – keďže tancujeme viaceré. Systém automaticky ponúkne voľné miesta len v adekvátnych skupinách (s prihliadnutím na vek dieťaťa).

 

V prípade, že sa chcete odhlásiť z lekcie v čase, ked ešte nemáte kurz uhradený, vtedy Vám nevzniká nárok na náhradnú lekciu.

 

Neospravedlnené lekcie sa považujú sa vyčerpané a nie je možné si ich nahradiť a ani dať vyplatiť v peňažnej hodnote.

 

Doprovod:

Vstup do tanečnej sály počas kurzu Tancujúce tigríky® majú len účastníci kurzu, prípadne doprovod účastníkov kurzu (rodinní príslušníci, priatelia) so súhlasom lektorky. Tí nesmú rušiť priebeh kurzu. Prípadní noví záujemcovia sa môžu informovať u lektorky. Iné osoby bez súhlasu lektorky nemajú vstup do tanečnej školy Tancujúce tigríky® dovolený.

 

Priebeh lekcie:

 • Odporúčame príchod na lekciu aspoň 5 minút pred začiatkom, aby ste sa stihli prezliecť.
 • Obuv zvoľte takú, aby sa Vám i deťom nešmýkalo pri behu.
 • Za odložené veci neručíme.
 • V priestoroch tanečnej školy je WC, rodičia, prosím zabezpečte, aby ho deti pred tancovaním použili a nemuseli potom počas lekcie odbiehať.
 • Jedlo a pitie: Počas lekcie nedávajte deťom jesť. Určite to prosím dodržujte. 45 minút bez jedenia deti ľahko zvládnu. Počas lekcie býva vždy vyhlásená prestávka na pitie. V teplejšom období i viackrát. V tomto vyhradenom čase sa treba osviežiť a nápoje odložiť z dohľadu detí. V opačnom prípade to narúša pozornosť Vášho i ostatných detí.

 

Zodpovednosť za zdravotný stav a prípadný úraz:

Zodpovednosť za dieťa nesie pred kurzom, počas neho aj po kurze rodič. V kurzoch, kde nie je potrebná účasť rodiča, preberá zodpovednosť za dieťa lektorka a to len v čase trvania lekcie.

 

Kurzu sa môžu zúčastniť iba zdravé deti a dospelí. Pokiaľ dieťa či dospelý preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je lektorka oprávnená zrušiť klientovi lekciu, bez nároku na náhradu.

 

Účastníkov kurzu veľmi pekne žiadame, aby dbali na čistotu a poriadok v priestoroch tanečnej školy, aby svojim správaním nerušili priebeh kurzu a rešpektovali pokyny lektorky. 

 

Zodpovednosť za škodu:

 

Zodpovednosť za škodu spôsobenú v tanečnej sále nesie rodič dieťaťa. Rodič je zároveň povinný túto škodu bezodkladne ohlásiť lektorke. Spoločnosť Miroslava Hofbauerová, Jesenského 564/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 51115069 je oprávnená nárokovať si na alikvotnú čiastku poškodenej veci (týkajúce sa najmä materiálneho vybavenia tanečnej sály, ako aj pomôcok a rekvizít využívaných k jednotlivým tancom).

 

Ochrana osobných údajov:

Týmto dáva rodič súhlas spoločnosti Miroslava Hofbauerová, Jesenského 564/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 51115069, (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia EU 2016/679, o ochrane osobných údajov spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko rodiča

 • meno a priezvisko dieťaťa

 • dátum narodenia dieťaťa

 • e-mail klienta

 • telefóne číslo klienta

Uvedené osobné údaje spracované len v rozsahu udeleného súhlasu a spracovanie osobných údajov na účel:

 • vedenie online databázy klientov

 • zasielanie newsletterov informujúcich o novinkách v oblasti ponúkaných aktivít a pripravovaných akciách na poskytnutú e-mailovú adresu v maximálnej frekvencii 2x mesačne, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť

 • zasielanie informácií o zmenách lekcií a organizácií kurzu, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť,

 • prihlásenie a účasť na podujatiach organizovaných spoločnosťou Klub detí a mládeže TIGRÍKY, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť.

Tento súhlas je udelený na dobu trvania platnosti zakúpených balíčkov lekcií a na tri roky po ich vypršaní za účelom vysporiadania práv a povinností, s tým, že môžem kedykoľvek písomne na adrese správcu požiadať o ukončenie spracovania uvedených údajov, okrem údajov, ktoré správca musí spracovávať zo zákonných dôvodov po nevyhnutne potrebný čas, prípadne za účelom plnenia povinností správcu alebo príjemcu osobných údajov.

 

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem svoj výslovný súhlas. Súhlas môžem vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti:

 • e-mail: nmnv@tancujucetigriky.sk,

 • adresa: Miroslava Hofbauerová, Jesenského 564/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané výlučne správcom. Osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať aj títo externí spracovávatelia:

 • lektori

 • poskytovateľ rezervačného softvéru

 • prípadne ďalší poskytovatelia a subjekty spolupracujúce so Správcom.

 

Beriem na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov mám právo:

 • súhlas kedykoľvek odvolať,

 • požadovať po správcovi informáciu, aké moje osobné údaje spracováva,

 • vzniesť námietku proti spracovávaniu,

 • vyžiadať si u správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

 • požadovať si u správcu výmaz osobných údajov,

 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov obrátiť sa na správcu alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Všetky žiadosti, sťažnosti a podnety môžete zasielať na e-mail: nmnv@tancujucetigriky.sk, alebo volať na mobil: 0907 189 440.

 

Údaje nebudú prenášané do krajín tretieho sveta.

 

V prípade poskytnutia len čiastočného súhlasu so spracovávaním osobných údajov, tj. pokiaľ nebude poskytnutý súhlas so všetkými účelmi spracovania osobných údajov, môže byť služba plnená len v rozsahu, ktorý umožňujú poskytnuté údaje.

Copyright 2012 - 2024 © tancujucetigriky.sk